Om Flippat Museum

Ett pedagogiskt arbetssätt som vi kallar Flippat museum innebär att det ska finnas möjlighet för barn och ungdomar att genom webbaserad film ta del av information som tidigare förmedlades via guidade visningar innan deras fysiska besök på museet. Det bidrar till att museibesöket kan innehålla fler kreativa, diskuterande, problematiserande och nytänkande moment.

Kungliga Myntkabinettet är ett museum som är specialiserat mot ekonomi och penninghistoria. Det är det enda museet i sitt slag i Sverige och är lokaliserat i Stockholm. Genom Flippat museum vill vi nå fler skolor som inte är belägna i vårt närområde. Vi vill uppmuntra till besök på museet, men det går också att använda sig av filmer och arbetsuppgifter på webbsidan utan att fysiskt besöka museet.

En parallell till konceptet flippat museum finns inom skolväsendet och kallas flippat klassrum. Det innebär att pedagogen låter eleverna ta del av genomgångar och instruktioner som läxa via ett webbaserat material. Genom att eleverna i lugn och ro i förväg får tillgång till innehållet före lektionen kan de komma tankeförberedda och nyfikna till skolan. Fler frågor hinner mogna hos eleverna och mer lektionstid kan ägnas åt diskussion och fördjupning istället för genomgång.