Om utställningen

Utställningen är för tillfället inte tillgänglig eftersom museet har stängt och förbereder inför flytt till samma byggnad som Historiska museet.

Till lärare och andra som är intresserade av entreprenörskap hoppas vi att filmer, fakta och elevuppgifter på den här sidan kan komma till användning!

Utställningen Entreprenörskapande lyfter fram entreprenörer genom tiderna. Möt bångstyriga människor och låt dig inspireras av deras motgångar, framgångar, gränslösa uthållighet och förmågan att ha timing. Utställningen omfattar sex teman som besökaren kan utforska genom berättelser, fakta och upplevelser – alla med utgångspunkt i människan/entreprenören:

Entreprenörskap

Begreppet entreprenörskap är mångbottnat och kan tyckas svårt att definiera. Seriellt entreprenörskap, socialt entreprenörskap, kooperativt entreprenörskap… Begreppen är många. I den här delen av utställningen visar vi på mångfalden av områden där entreprenörer är verksamma. Den historiska aspekten tas upp, och även om begreppet entreprenör kan tyckas modernt belyser vi hur entreprenörer alltid har funnits och i olika grad påverkat samhället omkring dem.

Drivkrafter

I temat Drivkrafter diskuterar vi vad som driver människor till att bli entreprenörer. Är det ekonomisk vinning eller viljan att hjälpa andra? Är det tillfället och omständigheterna eller strävan efter att finna en lösning på ett problem? Drivkrafterna är många och varierar från person till person. I det här temat lyfter vi fram olika typer av drivkrafter och uppmuntrar samtidigt besökarna till att reflektera över sina egna drivkrafter.

Tänka utanför ramarna

Här uppmärksammas det faktum att det finns attityder och föreställningar i samhället som kan ha begränsande verkan på entreprenörskapande. Vi vill visa hur förmågan att se bortom dessa föreställningar, och att våga sticka ut, i vissa fall kan vara ett framgångsrecept. Detta tydliggör vi genom att exempel på personer som med mycket varierande förutsättningar lyckats bli framgångsrika entreprenörer.

Sverige och världen

I den här delen av utställningen lyfter vi blicken och ser på svenskt entreprenörskap ur ett globalt perspektiv. Vi funderar över vilka fördelar och nackdelar det kan finnas med att som entreprenör komma från ett annat land och arbeta i Sverige, samt hur den omvända situationen kan te sig – att som svensk arbeta i utlandet.

Timing

Nyskapande är en viktig del av entreprenörskap. För att vara nyskapande krävs timing, det vill säga att ligga rätt i tiden. Här diskuterar vi entreprenörens förhållningssätt till lagar och regler, samt granskar skiljelinjen mellan aktörens handlingsfrihet och strukturella villkor. Som teoretisk grund ligger nationalekonomen Schumpeters teorier om entreprenörens uppbyggande och nedbrytande faktorer.

Att våga

Sveriges industrialisering och snilleindustrin står i fokus för det här temat. Vi belyser betydelsen av hårt arbete och risktagande och visar på hur även de så kallade ”snillena” både lyckades och misslyckades med idéer.