Ordlista

Emigration

Utvandring.  Att flytta från ett land/stat/rike. Emigration kan ha många orsaker; flykt undan en regim, dåliga livsvillkor, få arbetstillfällen etc. Ibland sker utvandringen frivilligt och ibland av tvång. I alla tider har människor flyttat över gränser för att söka bättre levnadsvillkor, ibland i enorma antal.

Entreprenör

Person som grundar och utvecklar nya verksamheter/företag/idéer/produkter. Entreprenörer finns över hela världen och är verksamma i mängder av olika områden. Ord som nyskapande, kreativitet, nyfikenhet, självständighet och hängivenhet förknippas ofta med entreprenörer.

Företag

En sammanslutning av personal och resurser som organiseras för framställning av tjänster eller varor. Företag finns i olika former, såsom aktiebolag, enskilt firma och handelsbolag.

Immigration

Invandring. Att flytta till ett land/stat/rike. Immigrera kan man exempelvis göra för att söka skydd eller nya arbetsmöjligheter. Ibland är det personliga relationer som göra att människor bosätter sig i nya länder. Se mer om varför människor flyttar under Emigration och Migration.

Industri

ordet används för att beskriva verksamheter i större skala som ofta bedrivs på fabrik (inte t.ex. hemslöjd och hantverk). Begreppet industri kan också användas i namnet på en bransch, exempelvis textilindustri, livsmedelindustri, musikindustri etc. I Sverige används ibland ordet om en särskild fabrik eller ett visst företag. I sin bredaste betydelse står industri för ”framställning av produkter genom förädling av råvara”.

Innovatör

En person som utvecklar och genomför en innovation, en nyhet. Innovatörer är med andra ord nyskapare, i vissa fall uppfinnare.

Intraprenör

En intraprenör genomför ny verksamhet inom ramen för en organisation/företag där hon eller han är anställd eller medlem. Personen är alltså inte grundaren av företaget utan anställs för att förnya dess verksamhet.

Migration

Människors förflyttningar från en plats/region/lokalitet/land till en annan. Migration handlar om hur människor flyttar runt för att bosätta sig på annan plats, permanent eller tillfälligt. Migrera kan man göra inom ett land eller mellan gränser.

Organisation

Ett samarbete mellan personer eller grupper med gemensamma intressen. Begreppet organisation kan också användas för att beskriva ett företags/verksamhets konstruktion och förvaltning.

Produkt

Ett resultat av framställning/tillverkning eller av en händelse, ett förlopp. Ordet kan även användas för att beskriva en särskild tjänst.

Snilleindustri

Begrepp för de industrier som grundades på slutet av 1800-talet och 1900-talets början och som byggde på en uppfinning eller ett nytt produktionssätt. Snilleindustrierna är få till antalet men viktiga för Sverige. Exempel på snilleindustrier är Ericsson och Electrolux.

Urbanisering

En process där allt fler bosätter sig i städerna. Urbanisering är en form av centralisering där fler och fler människor samlas och lever på ett begränsat område. Under industrialismen skedde en betydande urbanisering då många människor flyttade in till städerna där möjligheter till nya arbeten erbjöds i fabrikerna.

VD

Förkortning för begreppet verkställande direktör. En VD har ansvar för den dagliga skötseln och förvaltningen i ett företag eller en ekonomisk förening.