För lärare

Gymnasieuppgifter

Nedan presenteras de tre arbetsuppgifterna för skolprogrammet Entreprenörskapande – Ingenting är enkelt, men allt är möjligt. Efter uppgifterna följer en specificering av hur uppgifterna stämmer överens med mål och kriterier i läroplanen (Lgy11).

 

Jag är en entreprenör

Du skall skriva ett tal att presentera inför en jury som bedömer vilka nya entreprenörer som bör få finansiering till att utveckla sitt entreprenörskap och sin idé. Tänk på vilken mottagare det är när du skriver din text. Var personlig och lyft fram ditt entreprenörskap och din idé för att få juryn på fall, men håll en förtroendeingivande och ärlig ton utan att försköna ditt entreprenörskap. Följ stegen nedan och skriv en presentation av dig själv och ditt entreprenörskap.

Presentera dig själv

Beskriv din person, berätta kort om din bakgrund, dina intressen, din utbildning och din sociala omgivning (familj, vänner etc.). Redogör för relevanta erfarenheter som du har, det kan vara resor du gjort, svårigheter du tagit dig igenom eller människor du mött som inspirerat eller påverkat dig.

Beskriv din idé

Berätta om en idé som du har; det kan vara en tjänst du tror behövs, en uppfinning av en produkt, en lösning på ett problem, eller ett annat behov av något slag som din idé kan fylla. Varför är din idé bra och på vilka sätt är den nydanande? Fundera över vilken typ av entreprenör du är. Presentera ditt entreprenörskap utifrån från de olika formerna av entreprenörskap som tas upp i filmen (socialt entreprenörskap, kooperativt entreprenörskap etc.).

Vilka mål har du och hur ska du nå dem? 

Beskriv med egna ord målen med din idé och ditt entreprenörskap och förklara varför du kommer att lyckas. Ta fasta på dina drivkrafter och entreprenöriella egenskaper. Vilka hinder ser du, vilka motstånd kan du stöta på under vägens gång, och hur kan du förbereda dig på dem?

Vilken betydelse har entreprenörskap? 

Resonera kring vilken betydelse entreprenörskap har för dig som person och reflektera över vilken betydelse det har för företag/organisationer och för samhället i stort. Hur tycker du att en entreprenör bör vara, och vad kan du som entreprenör tillföra samhället?

Kom ihåg att tänka på vem mottagaren av din text är. På vilka sätt kan du motivera att du förtjänar bidraget? Hur kan du beskriva ditt arbete och dina mål på ett enkelt och samtidigt intresseväckande sätt? Ditt tal kan vara ett steg mot att nå dina mål som entreprenör – lycka till!

Uppgiften hjälper eleven att utveckla följande ur Lgy11:

Svenska.

 • Kunskaper om språkriktighet i text samt förmågan att utforma muntliga framställningar och texter som fungera väl i sitt sammanhang.
 • Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, d.v.s. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
 • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

Entreprenörskap.

 • Förståelsen av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen.

Samhällskunskap.

 • Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 • Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
 • Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Jag känner en entreprenör

Du känner en person som du anser vara entreprenör. Det kan vara någon i din familj eller släkt, en granne, en av dina vänners föräldrar eller en annan bekant. Du skall nu nominera personen i fråga till ett pris och behöver skriva en text om personens entreprenörskap. Tänkt på att lyfta fram personliga förutsättningar, drivkrafter, motgångar och triumfer. Glöm inte att motivera varför du tycker att just din entreprenör bör få priset. Om möjligt får du gärna intervjua personen i fråga för att samla stoff till texten.

Presentera din entreprenör

Berätta kort om personens familj och personliga förutsättningar. Beskriv relevanta utbildningar om sådana finns samt erfarenheter från personens entreprenörskap. Resonera kring vilken typ av samhälle din entreprenör lever i, vilka hinder och möjligheter för den här personens entreprenörskap kan du se i det omgivande samhället?

Vilken typ av entreprenör är det?

Redovisa din persons entreprenörskap, vilken typ av entreprenör är det? Utgå här ifrån de olika formerna av entreprenörskap som tas upp i filmen såsom enskilt, gemensamt, kooperativt, socialt, osv. Kanske bedriver din person flera typer av entreprenörskap parallellt? Berätta om din entreprenörs arbete, upptäckter eller företag och om vilka mål personen har med sitt arbete.

Varför du tror att din entreprenör lyckats med sitt entreprenörskap?

Beskriv med egna ord varför du tror att din entreprenör lyckats med sitt entreprenörskap. Vilka styrkor och entreprenöriella egenskaper har personen i fråga? Har din entreprenör nått sina mål ännu, och vilka eventuella hinder har dykt upp på vägen?

Vilken betydelse har din entreprenörs arbete haft?

Skriv ett avslut på motiveringen och resonera där kring vilken betydelse din entreprenörs arbete har haft för dig som individ, för andra företag/organisationer och för samhället i stort. Har entreprenörens arbete bidragit till samhället på något vis? Har personens entreprenörskap påverkat dig, och i så fall på vilket sätt?

 

Kom ihåg att tänka på mottagaren; din text är en nominering till ett fint pris, vad bör du poängtera och lyfta fram hos din entreprenör? Din motivering av kandidaten bör vara tydlig och engagerande. Lycka till!

Uppgiften hjälper eleven att utveckla följande ur Lgy11:

Svenska.

 • Kunskaper om språkriktighet i text samt förmågan att utforma muntliga framställningar och texter som fungera väl i sitt sammanhang.
 • Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, d.v.s. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
 • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

Entreprenörskap.

 • Förståelsen av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen.

Samhällskunskap.

 • Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 • Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
 • Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Jag vet om en entreprenör

Du har fått i uppdrag av en ledande svensk dagstidning att välja en välkänd entreprenör att skriva ett entreprenörsporträtt av. Artikeln skall publiceras i lördagens upplaga. Du är fri att välja vilken person du vill; det kan vara någon från Sverige eller utomlands, någon som lever eller har gått bort. Skriv texten i artikelform, dvs. med en intresseväckande rubrik, en ingress, ett par citat som lyfts fram och en inspirerande avslutning.

Lista fem exempel på kända entreprenörer

Undvik att ta med de personer du mött i filmen. Använd gärna olika källor till information, ett par tips på hemsidor att leta på är: www.foretagsamheten.se, www.entreprenor.se, www.entreprenor24.se. Välj en av entreprenörerna från din lista att arbeta vidare med.

Presentera din entreprenör

Presentera din entreprenör med namn, bild, när och var personen lever/levde osv. Berätta kort om familj, utbildningar och andra erfarenheter från entreprenörens liv och beskriv de sociala förhållanden och samhälle personen lever/levde i. Försök ta reda på om det finns något i personens bakgrund som kan ha haft särskilt stor betydelse för det fortsatta entreprenörskapet.

Vilken typ av entreprenör är det?

Redovisa personens entreprenörskap. Vilken typ av entreprenör är det? Utgå här från de olika formerna av entreprenörskap som tas upp i filmen, såsom enskilt, gemensamt, kooperativt, socialt, osv. Kanske bedriver din person flera typer av entreprenörskap parallellt? Berätta också här om entreprenörens arbete, upptäckter eller företag.  Fundera på vad som är/var nyskapande med personens arbete.

Varför du tror att din entreprenör lyckats?

Beskriv med egna ord varför du tror att din entreprenör lyckas/lyckades med sitt entreprenörskap. Vilka egenskaper, erfarenheter eller drivkrafter tror du ligger/låg bakom framgången? Stötte din entreprenör på motstånd eller hinder på vägen och på vilka sätt kom personen förbi dem?

Vilken betydelse har entreprenörens arbete haft?

Reflektera och resonera kring vilken betydelse entreprenörens arbete har/har haft för dig som individ, för andra företag/organisationer samt för samhället i stort. Hur har din entreprenör påverkat människor? Kan personens arbete ha haft betydelse för samhällsutvecklingen, i så fall på vilka sätt?

 

Kom ihåg att tänka på textens format och uppbyggnad. Vem är läsaren och hur kan du presentera din entreprenör på ett intresseväckande och personligt sätt samtidigt som texten är ärlig och journalistiskt präglad? Glöm inte att skriva i artikelform. Lycka till!

Uppgiften hjälper eleven att utveckla följande ur Lgy11:

Svenska.

 • Kunskaper om språkriktighet i text samt förmågan att utforma muntliga framställningar och texter som fungera väl i sitt sammanhang.
 • Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, d.v.s. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
 • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

Entreprenörskap.

 • Förståelsen av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen.

Historia.

 • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.

Samhällskunskap.

 • Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
 • Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
 • Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.