För lärare

Grundskoleuppgifter

Nedan presenteras de tre arbetsuppgifterna för skolprogrammet Entreprenörskapande – Ingenting är enkelt, men allt är möjligt. Efter uppgifterna följer en specificering av hur uppgifterna stämmer överens med mål och kriterier i läroplanen (Lgr11).

 

Jag är en entreprenör

Du skall skriva ett tal att presentera inför en jury. Juryn bedömer vilka nya entreprenörer som skall få finansiering till att utveckla sitt entreprenörskap och sin idé. Tänk på vilken mottagare det är när du skriver din text – hur kan du skriva ditt tal så att det passar juryn? Var personlig och lyft fram ditt entreprenörskap och din idé för att få juryn på fall, men håll en ärlig ton utan att försköna ditt entreprenörskap. Då vinner du juryns förtroende. Följ stegen nedan och skriv en presentation av dig själv och ditt entreprenörskap.

PRESENTERA DIG SJÄLV

Beskriv din person, berätta kort om din bakgrund, dina intressen, din utbildning och din sociala omgivning (familj, vänner etc.). Berätta om relevanta erfarenheter som du har, det kan vara resor du gjort, svårigheter du tagit dig igenom eller människor du mött som inspirerat eller påverkat dig. Finns det händelser eller personer som betytt mycket för dig som entreprenör?

BESKRIV DIN IDÉ

Berätta om en idé som du har; det kan vara en tjänst du tror behövs, en uppfinning av en produkt, en lösning på ett problem, eller ett annat behov av något slag som din idé kan fylla. Varför är din idé bra och på vilka sätt är den nydanande? Fundera över vilken typ av entreprenör du är. Presentera ditt entreprenörskap utifrån från de olika formerna av entreprenörskap som tas upp i filmen (socialt entreprenörskap, kooperativt entreprenörskap etc.).

VILKA MÅL HAR DU OCH HUR SKA DU NÅ DEM?

Beskriv med egna ord målen med din idé och ditt entreprenörskap och förklara varför du kommer att lyckas. Ta fasta på dina drivkrafter och entreprenöriella egenskaper. Vilka hinder ser du, vilka motstånd kan du stöta på under vägens gång, och hur kan du förbereda dig på dem?

VILKEN BETYDELSE HAR ENTREPRENÖRSKAP?

Resonera kring vilken betydelse entreprenörskap har för dig som person och reflektera över vilken betydelse det har för företag/organisationer och för samhället i stort. Hur tycker du att en entreprenör bör vara, och vad kan du som entreprenör tillföra samhället?

 

Kom ihåg att tänka på vem mottagaren av ditt tal är. På vilka sätt kan du motivera att du förtjänar att få pengarna? Hur kan du beskriva ditt arbete och dina mål på ett enkelt och samtidigt intresseväckande sätt? Ditt tal kan vara ett steg mot att nå dina mål som entreprenör – lycka till!

Uppgiften hjälper eleven att utveckla sin förmåga att (ur Lgr11):

Svenska.

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
 • Söka information från olika källor och värdera dessa.

Samhällskunskap.

 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Jag känner en entreprenör

Du känner en person som du anser vara entreprenör. Det kan vara någon i din familj eller släkt, en granne, en av dina vänners föräldrar eller en annan bekant. Du skall nu nominera personen i fråga till ett pris och behöver skriva en text om personens entreprenörskap. Tänkt på att lyfta fram personliga förutsättningar, drivkrafter, motgångar och framgångar. Glöm inte att motivera varför du tycker att just din entreprenör bör få priset. Om möjligt får du gärna intervjua personen i fråga för att samla material till texten.

Presentera din entreprenör

Berätta kort om personens familj och personliga förutsättningar. Beskriv utbildningar, om sådana finns, samt erfarenheter från personens entreprenörskap. Resonera kring vilken typ av samhälle din entreprenör lever i; vilka hinder och möjligheter för den här personens entreprenörskap kan du se i det omgivande samhället? Finns det attityder eller föreställningar som kan ha gjort det lättare eller svårare för din person att lyckas?

Vilken typ av entreprenör är det?

Redovisa din persons entreprenörskap, vilken typ av entreprenör är det? Utgå här ifrån de olika formerna av entreprenörskap som tas upp i filmen såsom enskilt, gemensamt, kooperativt, socialt, osv. Kanske bedriver din person flera typer av entreprenörskap samtidigt? Berätta om din entreprenörs arbete, upptäckter eller företag och om vilka mål personen har med sitt arbete.

Varför du tror att din entreprenör lyckats med sitt entreprenörskap?

Beskriv med egna ord varför du tror att din entreprenör lyckats med sitt entreprenörskap. Vilka styrkor och entreprenöriella egenskaper har personen i fråga? Har din entreprenör nått sina mål ännu, och vilka eventuella hinder har dykt upp på vägen?

Vilken betydelse har din entreprenörs arbete haft?

Skriv ett avslut på motiveringen och resonera där kring vilken betydelse din entreprenörs arbete har haft för dig som individ, för andra företag/organisationer och för samhället i stort. Har entreprenörens arbete bidragit till samhället på något vis? Har personens entreprenörskap påverkat dig, och i så fall på vilket sätt?

 

Kom ihåg att tänka på mottagaren; din text är en nominering till ett fint pris, vad bör du poängtera och lyfta fram hos din entreprenör? Din motivering av kandidaten bör vara tydlig och engagerande. Lycka till!

Uppgiften hjälper eleven att utveckla följande ur Lgr11:

Svenska.

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
 • Söka information från olika källor och värdera dessa.

Samhällskunskap.

 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Jag vet om en entreprenör

Du har fått i uppdrag av en stor svensk dagstidning att välja en välkänd entreprenör att skriva ett entreprenörsporträtt av. Artikeln skall publiceras i lördagens upplaga. Du är fri att välja vilken person du vill; det kan vara någon från Sverige eller utomlands, någon som lever eller har gått bort. Skriv texten i artikelform, dvs. med en intresseväckande rubrik, en ingress, ett par citat som lyfts fram och en inspirerande avslutning.

Lista fem exempel på kända entreprenörer

Undvik att ta med de personer du mött i filmen. Använd gärna olika källor till information, ett par tips på hemsidor att leta på är: www.foretagsamheten.se, www.entreprenor.se, www.entreprenor24.se. Välj en av entreprenörerna från din lista att arbeta vidare med.

Presentera din entreprenör

Presentera din entreprenör med namn, bild, när och var personen lever/levde osv. Berätta kort om familj, utbildningar och andra erfarenheter från entreprenörens liv och beskriv de sociala förhållanden och samhälle personen lever/levde i. Försök ta reda på om det finns något i personens bakgrund som kan ha haft särskilt stor betydelse för det fortsatta entreprenörskapet.

Vilken typ av entreprenör är det?

Redovisa personens entreprenörskap. Vilken typ av entreprenör är det? Utgå här från de olika formerna av entreprenörskap som tas upp i filmen, såsom enskilt, gemensamt, kooperativt, socialt, osv. Kanske bedriver din person flera typer av entreprenörskap samtidigt? Berätta också här om entreprenörens arbete, upptäckter eller företag.  Fundera på vad som är/var nyskapande med personens arbete.

Varför du tror att din entreprenör lyckats?

Beskriv med egna ord varför du tror att din entreprenör lyckas/lyckades med sitt entreprenörskap. Vilka egenskaper, erfarenheter eller drivkrafter tror du ligger/låg bakom framgången? Stötte din entreprenör på motstånd eller hinder på vägen och på vilka sätt kom personen förbi dem?

Vilken betydelse har entreprenörens arbete haft?

Reflektera och resonera kring vilken betydelse entreprenörens arbete har/har haft för dig som individ, för andra företag/organisationer samt för samhället i stort. Hur har din entreprenör påverkat människor? Kan personens arbete ha haft betydelse för samhällsutvecklingen, i så fall på vilka sätt?

 

Kom ihåg att tänka på textens format och uppbyggnad. Vem är läsaren och hur kan du presentera din entreprenör på ett intresseväckande och personligt sätt samtidigt som texten är ärlig och journalistiskt präglad? Glöm inte att skriva i artikelform. Lycka till!

Uppgiften hjälper eleven att utveckla följande ur Lgr11:

Svenska.

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
 • Söka information från olika källor och värdera dessa.

Samhällskunskap.

 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
 • Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Historia.

 • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
 • Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
 • Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.